Books and Authors for Medieval IndiaBooks and Authors for Medieval India

Books Authors
Fatuhat-i-Firoz Firoz Shah Tughlaq
Khamsab Amir Khusrau
Khazain-ul-Futuh Amir Khusrau
Kitab-fi-Tahqiq Alberuni
Nuh-Siphir Amir Khusrau
Kitab-ul-Raha Ibn Batuta
Shah Nb ama Firdausi
Tahquq-i-Hind Alberuni
Books Authors
Tabaqat-i-Nasiri Minhaj-us-Siraj
Tughlaq-Nama Amir Khusrau
Chandayan Maulana Daud
Himayun Nama Gulbadan Begum
Bhavartha Dipika Gyaneshwara
Safarnama or Rihla Ibn Batuta
Tuzuk-i-Jahangiri (Autobiography) Jehangir
Tarikh-i-Shershahi Abbas Sarwani