Books and Authors for Ancient IndiaBooks and Authors for Ancient India

Books Authors
Mudrarakshasa Visakdatta
Rajtarangini Kalhana
Kathasaritsagar Somdeva
Kamasutra Vatsayana
Prashnottarmalika Amoghavarsha
Swapanvasdattam Bhasa
Buddha charita Asvaghosa
Natyashastra Bharata
Abhigyan Shakuntala
Vikramorvashi
Raghuvansan
Kalidasa
Amarkosa Amarshmha
Panchsidhantika
Brihat Samhita
Varharmihara
Surya Sidhanta
Aryabhatta
Aryabhatta
Books Authors
Panch tantra Vishnu Sharma
Nitisara Kamandaka
Aihole Prasasti Ravi Kriti
Indica Megasthanese
Arthasastra Kautilya
Charaka Samhita Charaka
Lilawati Bhaskara II
Harshacharita
Kadambari
Nagananda
Ratnavali
Harsha vardhan
Gathasaptashati Hala
Nitisara Kamandaka
Astadhyayi Panini
Mahabhasya Patanjli
Naishadhacharitra Sri Harsha
Mrichhakatika Sudraka
Gitagovinda Jayadev
Navratna Virsena